JP Bike - шаблон joomla Видео

  mobile  06-51630855 mail info@boessenvloeren.nl

  • Start
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Boessenvloeren B. V.

Algemeen

Artikel 1

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeen­komsten Boessenvloeren Bv, hierna in enkelvoud te noemen: "Boessen", sluit met een wederpar­tij.
2 De overeenkomsten als genoemd in lid 1 van dit artikel, betreffen alle overeenkomsten door Boessen gesloten, doch in ieder geval koopovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten en overeenkomsten tot het verrichten van diensten, waaronder begrepen een overeenkomst tot instaleren. Op overeenkomsten met betrekking tot instaleren van vloeren naast de artikelen 1 t/m 17 de aanvullende voorwaarden artikel 18 van toepassing. Voor zover de aanvullende voorwaarden strijdig zijn met de artikelen 1 t/m 17 prevaleren de aanvullende voorwaarden.
3 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- materialen uit voorraad: materialen die in het magazijn van Boessen op voorraad worden gehouden en direct worden afgeleverd.
- materialen op bestelling: materialen die voor de wederpartij speciaal worden besteld of gereserveerd.
- wederpartij: iedere (rechts)persoon die met Boessen een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.
4 Een afschrift van deze voorwaarden is te allen tijde gratis op aanvraag bij Boessen verkrijgbaar.
5 Eventuele andere voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing althans worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Boessen schriftelijk zijn aanvaard. Afwijking van deze voorwaarden is in onderling overleg mogelijk, doch dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.

Offertes

Artikel 2

1 De door Boessen gemaakte offertes zijn vrijblijvend, ten­zij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

2 Indien een offerte als genoemd in lid 1 van dit artikel wordt aanvaard, heeft Boessen gedurende twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding het recht het aanbod te herroepen.

3 Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief om­zetbelasting, tenzij anders aangegeven.

4 Boessen is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs indien deze prijs berust op een kennelijke druk- of schrijffout.

Overeenkomst

Artikel 3

1 Een overeenkomst komt in ieder geval tot stand indien Boessen een opdracht schriftelijk bevestigd heeft of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven. Een wederpartij kan zich niet beroepen op het ontbreken van een schriftelijke opdrachtbevestiging.

2 Elke overeenkomst wordt door Boessen onder de opschortende voorwaarde gesloten, dat de kredietwaardigheid van de wederpartij genoegzaam is gebleken en/of op verzoek van Boessen door de wederpartij met voldoende zekerheid is gewaarborgd.

3 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst heeft Boessen het recht, op kosten van de wederpartij, zekerheid te verlangen omtrent diens kredietwaardigheid.

Prijsverhoging

Artikel 4

Indien meer dan drie maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de aflevering en in die periode één van de kostprijsfactoren van Boessen dusdanig is gestegen dat de kostprijs voor Boessen meer dan 5% hoger is komen te liggen, dan is Boessen gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen, zonder dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst te (doen) ontbinden, terwijl Boessen op grond van het bovenstaande in geen geval gehouden is tot enige schadevergoeding.

Overmacht

Artikel 5

1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Boessen haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandighe­den gelegen buiten de schuld van Boessen en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door Boessen gegeven garantie of de ver­keersop­vattingen aan Boessen kunnen worden toe­gerekend.

2 In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden als overmacht:

- natuurrampen,

- oorlogen, internationale of nationale gewa­pende con­flicten en voorbereidin­gen daartoe,

- maat­regelen van binnenlandse of buitenlandse over­he­den,

- excessieve ziekte van personeel,

- stakingen en uitsluitingen,

- transportproblemen,

- machine- en bedrijfsstoornissen,

- tekortschietende leveranciers van grondstoffen e.d.

Leveringstermijn

Artikel 6

1 Onder leveringstermijn van materialen op bestelling wordt verstaan de in de overeenkomst vermelde termijn. De leveringstermijn van materialen uit voorraad wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij een vaste termijn is gesteld.

2 Bij overschrijding van de bij benadering overeengekomen leveringstermijn, kan de wederpartij Boessen schriftelijk in gebreke stellen. Indien Boessen vier weken na die ingebrekestelling de materialen nog niet heeft geleverd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

3 De leveringstermijn gaat in na het sluiten van de overeenkomst.

4 Het verlengen van de leveringstermijn op verzoek van de wederpartij is slechts mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van Boessen.

Levering

Artikel 7

1 De levering van zaken geschiedt boven een bedrag van € 200,-- per bestelling franco werk, tenzij anders overeengekomen. Boessen bepaalt de keuze van het vervoermiddel. De feitelijke aflevering vindt plaats op de meest nabij het werk of magazijn gelegen plaat­s, welke het vervoermiddel veilig en langs een voor dat vervoermiddel ge­schikte weg kan bereiken en verlaten.

2 De wederpartij is verplicht zo snel als redelijkerwijze mag wor­den verwacht na aan­komst van het vervoermid­del de los­sing van de zaken genoemd in het lid 1 van dit artikel te doen plaatsvinden. Daarbij zal de wederpartij een normale lostijd in acht nemen met voldoende geschikt personeel en materieel. Bij de lossing dient de wederpartij de aanwijzingen van de vervoerder in acht te nemen.

3 Indien overeengekomen is levering af fabriek dan wel af magazijn dan geschiedt zulks daadwerkelijk door het laden van de zaken op het door de wederpartij gekozen vervoermiddel.

Risico levering

Artikel 8

1 Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 7 lid 1, zijn de zaken voor risico van Boessen tot het moment van lossen als bedoeld in artikel 7 lid 2.

2 Het lossen als genoemd in artikel 7 lid 2 geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

3 Indien levering geschiedt als bedoeld in artikel 7 lid 3, dan is het risico voor Boessen voor wat betreft het laden, waarbij het risico op de wederpartij overgaat nadat de zaken op het vervoermiddel zijn geladen. Vanaf dat moment reizen de zaken voor rekening en risico van de wederpartij.

Verplichtingen van de afnemer

Artikel 9

Bij levering franco werk:

1 Indien franco werk wordt geleverd dient de wederpartij bij aflevering en vóór verwerking of montage de materialen te keuren op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen terstond te worden gemeld bij Boessen of te worden aangetekend op de werkstaat. Voor fabrieksmatig verpakte materialen geldt dat aanmerkingen binnen 48 uur aan Boessen dienen te worden gemeld.

2 Indien de zaken franco werk worden geleverd aan een derde die deze zaken houdt voor de wederpartij, dan is de wederpartij verplicht de in het lid 1 van dit artikel genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor hem heeft ontvangen.

Bij levering af magazijn:

3 Indien levering af fabriek of af magazijn geschiedt, dan dient de wederpartij onmiddellijk na levering de zaken te controleren, teneinde te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de bepaaldheid van de zaken, de kwantiteit alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen, danwel die eisen die in soortgelijke gevallen normaliter gesteld mogen worden.

Reclames

Artikel 10

1 Een beroep van de wederpartij inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, kan jegens Boessen niet worden ingeroepen indien dit door de wederpartij niet binnen 8 dagen na aflevering aan Boessen is medegedeeld. Die mededeling dient door de wederpartij schriftelijk of per mail te geschieden, danwel met bekwame spoed schriftelijk te worden bevestigd.

2 Een beroep van de wederpartij op duidelijke zichtbare tekorten of beschadigingen in het geleverde, kan niet jegens Boessen geldend gemaakt worden indien de wederpartij die tekorten en/of beschadigingen niet terstond heeft gemeld of op de werkstaat heeft aangetekend.

3 Het bewijs dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeen­komst dient door de wederpartij geleverd te worden.

4 Indien de wederpartij aan Boessen klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de wederpartij Boessen met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. Boessen zal eventueel nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten, waartoe de wederpartij Boessen in de gelegenheid dient te stellen, zonodig door afgifte van de goederen. Alle redelijke werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de wederpartij, in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.

5 Onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zich op een opschortingsrecht te beroepen, blijft de wederpartij verplicht tot betaling en afname van gedane bestellingen over te gaan, ook in het geval de wederpartij tijdig reclameert.

Aansprakelijkheid voor geleverde zaken en al dan niet verrich­te diensten

Artikel 11

1 Boessen is voor geleverde zaken, voor verrichte diensten en montage (waaronder tevens wordt verstaan de door Boessen verstrekte adviezen) aansprakelijk:

a) in geval van fabrieksgarantie slechts in zoverre deze garantie strekt.

b) in geval van schade ontstaan door opzet of schuld van bestuurders van Boessen of leidinggevende ondergeschikten en voor opzet of grove schuld van andere ondergeschikten.

2 Boessen is niet aansprakelijk als de niet nakoming van haar verplichtingen in welke vorm dan ook te wijten is aan overmacht, zoals genoemd in artikel 5.

3 Indien Boessen niet aan haar verplichtingen jegens de wederpartij voldoet en die niet-voldoening aan haar toerekenbaar is, is Boessen aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, welke aansprakelijkheid beperkt is tot maximaal een tweevoud van het (overeengekomen) factuurbedrag. De aansprakelijkheid voor gederfde winst en/of stagnatieschade is echter beperkt tot het (overeengekomen) factuurbedrag.

4 In het geval de overeenkomst tussen partijen te beschouwen is als een consumentenkoop in de zin van artikel 7:6 BW, wordt de aansprakelijkheid van Boessen overeenkomstig dit artikel 11 enkel uitgesloten c.q. beperkt, voor zover dat wettelijk is toegestaan.

5 Indien in geval van een consumentenkoop en de in artikel 7:6 BW in de overeenkomst door Boessen een garantie c.q. bepaalde eigenschappen van het verkochte is/zijn toegezegd, komen de wederpartij (consument) bij het ontbreken van die eigenschappen de bevoegdheden toe die door Boessen in de betreffende overeenkomst zijn toegezegd, onverminderd de rechten en vorderingen die de wet de wederpartij (consument) toekent.

Retourzendingen

Artikel 12

1 Alleen onbeschadigde materialen uit voorraad kunnen binnen vier weken na levering met uitdrukkelijke toestemming van Boessen worden teruggebracht. De materialen dienen alsdan te verkeren in originele en onbeschadigde staat en met een complete verpakking. Na aflevering bij Boessen zal aan de wederpartij de koopprijs worden gerestitueerd.

2 Materialen op bestelling worden nimmer teruggenomen tenzij anders is overeengekomen.

Annulering, opschorting, ontbinding van de overeenkomst

Artikel 13

1 Tenzij anders overeengekomen of met uitdrukkelijke toestemming van Boessen kan de wederpartij een opdracht tot het leveren van materialen op bestelling niet annuleren.

2 Annulering van materialen uit voorraad kan alleen plaatsvinden met wederzijds goedvinden, onder vergoeding aan Boessen van 20% van de verkoopprijs.

3 Boessen heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot reeds eerder door Boessen uitgevoerde leveringen danwel verrichte diensten te voldoen, haar eigen verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten en lopende orders of gedeelten daarvan te annuleren.

Ditzelfde geldt indien zou blijken dat de vermeende kredietwaardigheid als bedoeld in artikel 3 leden 2 en 3 van deze algemene voorwaarden niet juist is gebleken, dit laatste ter beoordeling van Boessen.

4 De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt tussentijds onmiddellijk en van rechtswege indien de wederpartij in staat van faillissement geraakt, aan hem surséance van betaling wordt verleend, onder curatele wordt gesteld, dan wel tot (executoriale) verkoop van het bedrijf van de wederpartij wordt overgegaan en richtige nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst niet gegarandeerd wordt, mits een regeling is overeengekomen waarbij de rechten en verplichtingen zoals overeengekomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst zijn overgedragen aan een nieuwe wederpartij, dit in overleg met Boessen.

Betalingsvoorwaarden, buitengerechtelijke incassokosten en recht van retentie

Artikel 14

1 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na fac­tuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door Boessen aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.

2 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Boessen, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldag over de nog openstaande factuur of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend.

3 Indien de wederpartij, ook nadat zij door Boessen in gebreke is gesteld met inachtneming van een termijn van 14 dagen, niet tot volledige en/of tijdige betaling van de factuur overgaat, komen de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. Deze kosten, met een minimum van € 40,-, worden vastgesteld op:
•Bij een koopprijs t/m € 2.500,= 15 %
•Bij een koopprijs van € 2.500,01 t/m € 5.000 ,= 10 %
•Bij een koopprijs van € 5.000,01 t/m € 10.000,= 5 %
•Bij een koopprijs van €10.000,01 t/m € 200.000,= 1 %
•Bij een koopprijs > € 200.000 ,= 0,5 % maar maximaal € 6.775,=

4 Indien de wederpartij in der minne niet tot betaling overgaat van het openstaande factuurbedrag en Boessen in verband met de incassering tot het entameren van een gerechtelijke procedure moet besluiten, is de wederpartij jegens Boessen tevens verschuldigd alle aan een dergelijke procedure verbonden kosten, waaronder begrepen kosten van rechtskundige bijstand, voor zover deze de uitgesproken proceskostenveroordeling te boven gaan.

5 Boessen heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de wederpartij worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.

6 In ieder geval is Boessen terzake van zaken die zij van de wederpartij onder zich heeft, gerechtigd, totdat haar totale vordering op de wederpartij is voldaan, gebruik te maken van haar recht van retentie.

Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

Artikel 15

1 De door Boessen geleverde en nog te leveren zaken blijven het eigendom van Boessen tot het moment dat alle vorderingen, die Boessen op de wederpartij heeft of zal verkrijgen, uit welke hoofde dan ook, volledig betaald zijn.

2 Boessen behoudt zich in ieder geval de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij geleverde zaken, totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

3 Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Boessen rust, kunnen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij worden doorverkocht.

4 In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens Boessen niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is Boessen gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij dient Boessen hiertoe de volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens Boessen een boete verbeurt van 10% van het door de wederpartij verschuldigde, voor iedere dag dat de wederpartij jegens Boessen in gebreke blijft.

5 De wederpartij verplicht zich jegens Boessen om in het geval derden rechten op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Boessen rust, willen vestigen dan wel willen doen gelden, terstond Boessen hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van Boessen.

6 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt Boessen zich hierbij reeds alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 van het Burgerlijk Wetboek tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek opgenoemde, die Boessen dan uit welke hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht hebben. Op eerste verzoek van Boessen zal de wederpartij zijn medewerking verlenen het pandrecht middels registratie te effectueren.

Geschillen/toepasselijk recht

Artikel 16

1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van Boessen.

Slotbepaling

Artikel 17

1 In die gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing.

2 Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd zal blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwen en zullen deze algemene voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.

AANVULLENDE VOORWAARDEN:

Installeren vloeren

Artikel 18

1 De ruimte waarin de vloer worden geïnstalleerd ,moeten een constante temperatuur moeten houden gedurende 3 dagen voor en na de installaties van 18 graden Celsius.

2 De betreffende ruimte dient op de afgesproken dag voor de aanvang van de werkzaamheden volledig geschikt te zijn voor installatie . Elektriciteit en water dient binnen handbereik beschikbaar te zijn.

3 Bij eventuele vloerverwarmingen dien het opstookprotocol te hebben doorgelopen voor installaties van de vloeren.

4 Alle extra kosten, voortvloeiende uit het alsnog geschikt maken van de vloeren voor de instalatie, komen voor rekening van de wederpartij.

5 Indien op de afgesproken datum de betreffende ruimte niet geschikt is voor de installatie, is de wederpartij gehouden de hierdoor ontstane kosten aan Boessen te vergoeden.

6 Bij oplevering dient de wederpartij de opleverlijst van boessen voor akkoord te tekenen.

Graafseweg 642 | 6603CN wijchen/alverna | T: 0651630855 | email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | © Boessenvloeren BV Kvk nr 59725516 Btwnr 853619700b01

Algemene Voorwaarden